Księgarnia przy Fredry


MODELE SYNTAGMATYCZNE KONSTRUKCJI OPARTYCH NA NAZWACH RELACJI SYMETR.

MODELE SYNTAGMATYCZNE KONSTRUKCJI OPARTYCH NA NAZWACH RELACJI SYMETR.

ISBN: 83-232-2028-2
Autor: NKOLLO M.
Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 245

Promocja   

Cena: 33.60 30.24 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Cel pracy, sformułowany w jej tytule, wymaga krótkiego doprecyzowania. Termin „model syntagmatyczny” pojmowany będzie jako zdająca sprawę z organizacji strukturalnej zdań i syntagm danego języka symboliczna reprezentacja znaków tworzących te zdania i syntagmy oraz wzajemnych relacji, linearnych i kombinatorycznych, między nimi. Postać i zawartość modeli syntagmatycznych konstrukcji z nazwami relacji symetrycznych w funkcji predykatu uznana zostanie, zgodnie z przyjemnym tutaj sposobem patrzenia na język, za w znacznym stopniu zdeterminowaną właściwościami semantycznymi tej klasy znaków. Prymat i uniwersalność semantyki nie zwalniają jednak badacza z obowiązku szczegółowego opisu warstwy idiomatycznej tych konstrukcji. Ich dywersyfikacja formalna, związana z wyodrębnionymi w gramatykach częściami mowy, właściwymi reprezentującym je wyrażeniom wskaźnikami syntaktycznymi oraz funkcjami pełnionymi, prymarnie i wtórnie, przez te wyrażenia, w omawianych w pracy językach jest istotna. Budowa tych modeli jest jednocześnie, właśnie dzięki cechom semantycznym tworzących je nazw relacji, w pewnym zakresie powtarzalna z jednego języka na drugi. Zróżnicowanie strukturalne, o którym tutaj mowa, dotyczy również wykładników recyprokalizacji. Chodzi o zbiór środków językowych, których zastosowanie pozwala przekształcić konstrukcje pierwotne oparte na nazwach o innych cechach znaczeniowych w konstrukcje recyprokalne. Za taką powtarzalność modeli syntagmatycznych kryć się muszą pewne prawidłowości semantyczne. Ich odkrycie i charakterystyka są ostatecznym celem obecnej pracy. Do realizacji tego celu wiedzie jednak wiele celów pośrednich. Są to:
Zbadanie wpływu tej właściwości znaczeniowej, jaką jest symetryczność sygnifikowanej danym wyrażeniem relacji, na kształt oraz stopień ujawnienia obligatoryjnych elementów sformalizowanych struktur paropozycyjnych,
Analiza strukturalnych następstw włączenia do formy sentencjonalnej treści przekazywanych nazwami przynależnymi do określonej klasy znaczeniowej, chodzi tu o wpływ wywierany przez nazwy relacji symetrycznych na obecność np. tzw. Okoliczników czasu oraz innych elementów przyłączonych, dzielonych na podstawie rozmaitych kryteriów na kompatybilne bądź nie z danym znaczeniem,
Szczegółowy opis różnic semantycznych dzielących poszczególne typy konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych, zestawienie dotychczas ze sobą w literaturze przedmiotu języki ludzkie mają, na ogół, dwa modele syntaktyczne takich konstrukcji, ich porównanie wymaga uwzględnienia pewnych dodatkowych składników towarzyszących semantycznemu opisowi zadań i syntagm języka naturalnego, zwłaszcza komponentu czasowego.
Osiągnięciu tych celów służy wykorzystywana w pracy metodologia, tzw. Gramatyka o podstawach semantycznych, której istotnie dla obecnego tematu założenia bardziej szczegółowo omówione zostaną w podrozdziałach 1.3. Jej konsekwentne stosowanie wymaga, aby na każdym etapie badanie konstrukcji recyprokalnych przebiegało dwutorowo. Koniecznie jest bowiem bezwzględne rozgraniczenie z jednej strony „powierzchniowych” faktów realizacyjnych, będących efektem kombinatoryki form danego języka oraz z drugiej treści, których te fakty kombinatoryczne są materializacją. Opis tych treści pozostawać musi w zgodzie z nieidiomatycznymi zasadami kombinatoryki pojęć. Ów rozdział dwóch płaszczyzn opisu języka wiąże się np. z koniecznością uwzględnienia wśród modeli syntagmatycznych konstrukcji recyprokalnych również w wypadków tzw. Predykacji niezdaniotwórczej. Chodzi tutaj o opis struktur lub ich części z umieszczonymi w pozycji argumentu pozycjonalnego nazwami relacji symetrycznych. W ten sposób użyte wyrażenia przynależne do omawianej klasy znaczeniowej uzupełniają, co prawda, wykładniki innych pojęć, same jednak również wywierają wpływ na cechy strukturalne tej części ciągu syntaktycznego, której są składnikami dominującymi. Takie części wyrażeń zdaniowych również zostaną zaliczone w poczet konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych i to niezależnie od postaci przyjmowanej przez ich element konstytutywny.

Spis treści

Cele i struktura pracy. Etapy postępowania badawczego. Charakterystyka wykorzystanego materiału językowego

1.Nazwy relacji symetrycznych - stan badań, definicje i założenia metodologiczne

1.1.Relacje symetryczne i konstrukcje recyprokalne - stan badań
1.2.Relacje symetryczne a funkcje semantyczne elementów imiennych w konstrukcjach recyprokalnych
1.3.Założenia metodologiczne - przedmiot opisu i aparat pojęciowy 1.4. Relacje symetryczne - problemy definicyjne
1.4.Nazwy relacji symetrycznych a inne klasy znaków językowych

2.Konstrukcje recyprokalne - zróżnicowanie morfologiczne nazw relacji symetrycznych i modele syntagmatyczne oparte na tych nazwach

2.1.Dywersyfikacja morfologiczna nazw relacji symetrycznych
2.2.Pojecie semantemu
2.3.Konstrukcje recyprokalne oparte na rzeczownikach i towarzyszące ich użyciu akomodacje
2.4.Konstrukcje recyprokalne oparte na przymiotnikach i przysłówkach
2.5.Konstrukcje recyprokalne oparte na formach verbum finitum i formach bezokolicznika
2.6.Wnioski
Aneks do rozdziału 2 - lista modeli syntagmatycznych konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych w językach polskim i francuskim

Wykaz symboli

3.Charakterystyka semantyczna nazw relacji symetrycznych. Pojęcie recyprokalizacji i wywiedzione transformaty j nie konstrukcje recyprokalne

3.1.Pojęcie derywacji semantycznej i klasy nazw relacji symetrycznych wyodrębnione na podstawie kryteriów znaczeniowych
3.2.Pojęcie recyprokalizacji i charakter predykacji w konstrukcjach opartych na derywowanych nazwach relacji symetrycznych
3.3.Językowe sposoby recyprokalizacji
3.3.1.Recyprokalizacja przymiotnikowych nazw relacji niesymetrycznych
3.3.2.Recyprokalizacja rzeczownikowych nazw relacji niesymetrycznych
3.3.3.Recyprokalizacja czasownikowych nazw relacji niesymetrycznych
3.4.Klasyfikacja polskich wyrażeń czasownikowych przynależnych do klasy reciproca tantum ze względu na ich charakterystykę walencyjną
Aneks do rozdziału 3 - lista polskich wyrażeń czasownikowych przynależnych do klasy reciproca tantum ze względu na ich charakterystykę walencyjną i cechy ich uzupełnień

4.Charakterystyka temporalna sytuacji sygnifikowanych przez konstrukcje oparte na nazwach relacji symetrycznych

4.1.Status komponentu czasowego w gramatyce o podstawach semantycznych
4.2.Status aspektu w gramatyce o podstawach semantycznych
4.3.Zależności między aspektem nazw relacji symetrycznych a wewnętrzną charakterystyką temporalną konstrukcji recyprokalnych
4.4.Konstrukcje recyprokahie z nazwami relacji dwukierunkowych o częściach bez wspólnej lokalizacji temporalnej
Aneks do rozdziału 4 - zróżnicowanie relacji temporalnych między częściami składowymi sytuacji sygnifikowanych przez konstrukcje recyprokahie

5.Konstrukcje recyprokalne - modele parataktyczne i nieparataktyczne

5.1.Środki formalne wykorzystywane w konstrukcjach opartych na nazwach relacji symetrycznych
5.2.Konstrukcje nieparataktyczne - charakterystyka uzupełnień i towarzyszących im wskaźników syntaktycznych
5.3.Dalsza charakterystyka nieciągłych konstrukcji recyprokalnych
5.4. Konstrukcje parataktyczne - charakterystyka uzupełnień i towarzyszących im wskaźników syntaktycznych
5.4.Konstrukcje parataktyczne i konstrukcje nieciągłe - porównanie

Zobacz także:

POZNAŃSKIE SZPORTY, WYCE I
POZNAŃSKIE SZPORTY, WYCE I

ZE STUDIÓW NAD NAZWAMI WŁASNYMI TERMINOLOGIA TEORIA I
ZE STUDIÓW NAD NAZWAMI WŁASNYMI TERMINOLOGIA TEORIA I

STRUKTURA I INTONACJA POLSKIEGO DIALOGU ZADANIOWEGO
STRUKTURA I INTONACJA POLSKIEGO DIALOGU ZADANIOWEGO

WRASTA SERCE I ZATRUWA KREW
WRASTA SERCE I ZATRUWA KREW

O LEPSZE JUTRO STUDIÓW POLONISTYCZNYCH
O LEPSZE JUTRO STUDIÓW POLONISTYCZNYCH

INTENCJONALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA GESTÓW WSKAZUJĄCYCH
INTENCJONALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA GESTÓW WSKAZUJĄCYCH


LITERACKA POLSZCZYZNA KRESÓW PÓŁNOCNO- WSCHODNICH XVII WIEKU. FONETYKA

STUDIA NAD SŁOWNICTWEM KULINARNYM WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE
STUDIA NAD SŁOWNICTWEM KULINARNYM WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE

VERBA MULTIPLICIA VERITAS UNA T.1
VERBA MULTIPLICIA VERITAS UNA T.1

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery