Księgarnia przy Fredry


FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ ASPEKTY INSTYTUCJONALNE I PRAWNE

FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ ASPEKTY INSTYTUCJONALNE I PRAWNE

ISBN: 83-7627-043-2
Autor: NOWAK A.
Wydawca: Instytut Wydawniczy EuroPrawo Sp. z o.o.
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 138

Cena: 39.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Niniejsze drugie wydanie podręcznika – Finanse Unii Europejskiej. Aspekty instytucjonalne i prawne – uwzględnia reformy wprowadzone od 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu z Lizbony. Podręcznik w sposób przystępny przedstawienia złożoną problematykę funkcjonowania budżetu Unii Europejskiej oraz jej wpływ na budżety państw członkowskich UE. Ukazuje ponadto szerzej związki między regulacją prawną w zakresie budżetowym a polityką gospodarczą, pozostające w silnym, ale co do swojej treści skomplikowanym, prakseologicznym dialogu.

Tom ten wchodzi w skład serii podręczników „System prawa Unii Europejskiej”, które Instytut Wydawniczy EuroPrawo zaczął publikować w 2009 r. Autorami wszystkich publikacji są wybitni specjaliści z zakresu prawa UE i prawa międzynarodowego, wywodzący się ze środowiska akademickiego oraz reprezentujący instytucje unijne i urzędy krajowe zajmujące się w Polsce sprawami Unii Europejskiej.

Tom ten reprezentuje pierwszą grupę podręczników (tomy od I do IX), obejmujących ustrój Unii Europejskiej. Pozostałe tomy tej grupy dotyczą: rozwoju podstaw prawnych integracji europejskiej, zasad ustrojowych Unii Europejskiej, systemu instytucjonalnego Unii, źródeł prawa, systemu ochrony prawnej, obywatelstwa Unii, stosunków zewnętrznych, prawnych aspektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Druga grupa podręczników (tomy od X do XII) poświęcona jest Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. Zwracamy również uwagę Państwa na to, że od końca 2009 r. zaczęły ukazywać się tomy podręcznika (od XIII do XXVIII) obejmujące prawo rynku wewnętrznego i polityki UE.

Spis treści

1. Specyfika funkcjonowania finansowego Unii Europejskiej na tle teorii finansów

1.1. Ogólny model funkcjonowania budżetu podmiotów publicznych
1.2. Miejsce polityki fiskalnej w polityce gospodarczej
1.3. Funkcje budżetu w ramach polityki gospodarczej
1.4. Logika funkcjonowania systemu fiskalnego Unii Europejskiej
Literatura uzupełniająca
Pytania podsumowujące

2. Instytucje budżetowe i konflikty instytucjonalne

2.1. Rada Europejska
2.1.1. kompetencje w zakresie polityki budżetowej Unii Europejskiej
2.1.2. Kompetencje w zakresie polityki makroekonomicznej
2.2. Komisja Europejska
2.2.1. Kompetencje w zakresie prawa budżetowego Unii Europejskiej
2.2.2. Kompetencje w zakresie koordynacji polityk gospodarczych
2.3. Władza budżetowa – główne pola konfliktu międzyinstytucjonalnego
2.3.1. Instytucjonalne składniki władzy budżetowej
2.3.2. Zwiększenie kompetencji budżetowych Parlamentu Europejskiego jako źródło konfliktu we władzy budżetowej
2.3.3. Wspólna deklaracja międzyinstytucjonalna z 1982 roku
2.3.4. Porozumienie międzyinstytucjonalne z 1988 roku
2.3.4.1. Charakter prawny budżetowych porozumień instytucjonalnych
2.3.4.2. Praktyka prawna ustanowiona w porozumieniu budżetowym z 1988 roku
2.3.5. Kompetencje Rady i Parlamentu Europejskiego w zakresie koordynacji polityk gospodarczych
2.3.5.1. Rada Europejska
2.3.5.2. Parlament Europejski
2.4. Trybunał Obrachunkowy
2.5. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sąd Pierwszej Instancji
2.6. Komitet Ekonomiczno-Finansowy
2.7. Europejski Bank Centralny
Literatura uzupełniająca
Pytania podsumowujące

3. Źródła prawa finansowego Unii Europejskiej

3.1. Zakres przedmiotowy
3.2. Formy prawne
Literatura uzupełniająca
Pytania podsumowujące

4. Historia budżetu Unii Europejskiej

4.1. Pierwotny budżet Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
4.2. Pierwotny budżet Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
4.3. Integracja budżetu w latach 1967–1975
4.4. Problemy budżetowe lat 1975–1987
4.5. Reforma budżetowa z 1988 roku (pierwszy pakiet Delorsa)
4.6. Tak zwana konsolidacyjna reforma budżetu Unii Europejskiej w 1993 roku (drugi pakiet Delorsa)
4.7. Reforma budżetowa Agendy 2000
4.8. Wieloletnie ramy finansowe na okres 2007–2013 – Nowa Perspektywa Finansowa
Literatura uzupełniająca
Pytania podsumowujące

5. Uchwalanie budżetu

5.1. Relacja średniookresowego i rocznego planowania budżetowego w Unii Europejskiej
5.2. Obecna procedura uchwalania budżetu
5.2.1. Regulacja artykułu 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
5.2.2. Praktyka uchwalania budżetu
Literatura uzupełniająca
Pytania podsumowujące

6. Wydatki budżetu ogólnego Unii Europejskiej

6.1. Klasyfikacja wydatków
6.1.1. Wydatki ze środków na zobowiązania i wydatki ze środków na płatności
6.1.2. Wydatki operacyjne i administracyjne
6.1.3. Kwestia odrzucenia w Traktacie lizbońskim podziału wydatków na obowiązkowe i nieobowiązkowe
6.1.4. Wydatki na rzecz beneficjentów wewnętrznych i zewnętrznych
6.2. Metody wykonywania budżetu
6.3. Wydatki w Nowej Perspektywie Finansowej
6.4. Przykłady polityk wydatkowych – fundusz rolny oraz polityka spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej
6.4.1. Wspólna Polityka Rolna
6.4.2. Polityka w zakresie spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej
Literatura uzupełniająca
Pytania podsumowujące

7. Funkcjonowanie budżetu Unii Europejskiej

7.1. Zasady budżetowe
7.2. Zasada jedności budżetu
7.3. Zasada nieekwiwalentności budżetu
7.4. Zasada równowagi budżetowej
7.5. Zasada szczegółowości budżetu ogólnego
7.6. Zasada jednoroczności budżetu
7.7. Zasada oparcia budżetu na zasobach własnych
Literatura uzupełniająca
Pytania podsumowujące

8. Kontrola wykonania budżetu

8.1. Proces ukształtowania obecnego systemu kontroli wykonania budżetu
8.2. Przepisy traktatowe dotyczące kontroli
wykonania budżetu
8.3. Kontrola przez Trybunał Obrachunkowy
8.4. Kontrola przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych
8.5. Ewentualna rola Prokuratury Europejskiej
Literatura uzupełniająca
Pytania podsumowujące

9. Wsparcie oddziaływania finansowego Unii Europejskiej przez Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz
Gwarancyjny

9.1. Geneza Europejskiego Banku Inwestycyjnego
9.2. Charakter prawny i funkcjonowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego
9.3. Europejski Fundusz Inwestycyjny
9.4. Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego w europejskim modelu zarządzania makroekonomicznego
Literatura uzupełniająca
Pytania podsumowujące

10. Koordynacja polityk gospodarczych w Unii Europejskiej

10.1. Podstawowe wymiary interwencji legislacyjnej Unii Europejskiej w zakresie polityki fiskalnej państw członkowskich
10.2. Kryteria konwergencji
10.3. Pakt Stabilności i Wzrostu
Literatura uzupełniająca
Pytania podsumowujące

11. Traktat z Lizbony a finanse Unii Europejskiej

11.1. Zasady budżetowe
11.2. Wykonanie budżetu i absolutorium budżetowe
11.3. Wieloletnie planowanie budżetowe i nowa procedura budżetowa
11.4. Koordynacja polityk gospodarczych
Literatura uzupełniająca
Pytania podsumowujące

Zobacz także:

PRAWO PODATKOWE WYD.2
PRAWO PODATKOWE WYD.2

ZASADY ORZECZNICZE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZASADY ORZECZNICZE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO


CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE 71 Z.2

Z PROBLEMATYKI PRAWNEJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Z PROBLEMATYKI PRAWNEJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 1/2020

POLAND IS THE PROCESS OF EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION
POLAND IS THE PROCESS OF EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION

PRAWNY MODEL ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA
PRAWNY MODEL ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA

KOKTAJL Z PARAGRAFÓW
KOKTAJL Z PARAGRAFÓW


THE CONSISTENCY CONCEPT IN MANAGEMENT

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0.00 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery